Liberty Fond

Promoteri tokom vremena kumuliraju različite vrste bonusa (sve sem direct distribution), a kada taj kumulativ u bruto iznosu dostigne iznos od 350.000 CV, Promoter prelazi u Fond Liberty.

Fond Liberty iznosi 4% od ukupno ostvarenog Commision Value na mesečnom nivou i deli se linerano na
sve Promotere koji se nalaze na ovom nivou. Isplata iz ovog Fonda se vrši jednom mesečno i to do 20. u
mesecu za prethodni mesec.

 

New Code Bonuses

Ulaskom u Liberty Level Promoter stiče pravo na otvaranje još 2 koda, od kojih se svaki nalazi između "starog" promoterovog koda i njegovih direktnih Friend ili Promoter koji se nalaze u Power i Pay team, čime mu se omogućava nastavak rada i pravo da još 2 puta dostigne Liberty Level sa novo dobijenim kodovima.