Executive and Extraexecutive bonus

Cilj: Obezbediti Promoterima koji se bave izgradnjom velikih mreža potrošača, da demonstriraju uspeh u ovom izvanrednom poslu.

Kada Promoter tokom jednog obračunskog perioda ostvari promet u Pay Team veći od 8.000CV, on prelazi na Executive Level za taj obračunski period. Svaki Commission Value koji Promoter ostvari u svom Pay Team veći od 8.000 pretvara se u 1 Akciju (share) iz Executive Fonda u konkretnom obračunskom periodu. Executive Fond iznosi 4% od sume svih CV ostvarenih u čitavom 24BetterLife sistemu. Vrednost 1 Akcije se dobija deljenjem sume CV iz Executive Fond sa ukupnim brojem akcija, za svaki obračunski period posebno.

Executive Bonus za svakog Promotera se dobije kao proizvod mnozenja vrednosti 1 Akcije i broja Akcija koje je taj Promoter ostvario u obračunskom periodu:

Executive Bonus za Promotera = Σ Akcija Promotera x Vrednost Akcije*

* Vrednost Akcije = 4% total CV: Akcija svih Promotera

ExtraExecutive bonus proističe iz cilja da bude jedan od najstimulativnijih programa mrežnog marketinga.

Kako binarni sistem mrežnog marketinga karakteriše statistička raspodela provizija, onda se u određenim obračunskim periodima može dogoditi da se predviđena vrednost provizija za Managing Level u potpunosti ne isplati. U takvom slučaju, 50% takvih ušteda se prenosi u poseban Fond koji služi za isplatu ExtraExecutive bonusa.

Svi Promoteri kvalifikovani na Executive Level dele u jednakom iznosu sredstva iz ExstraExecutive Fonda, za svaki obračunski period pojedinačno.

Kvalifikacijom na Executive Level najmanje 4 puta u okviru jednog kvartala, Promoter sti e pravo da se pojavi kao predava  na zvani nom seminaru, na poziv i u organizaciji Blu Vele.