Executive and Extraexecutive bonus

Cilj: Osigurati promoterima koji se bave izgradnjom velikih mreža potrošača, da demonstriraju uspjeh u ovom izvanrednom poslu.

Kada Promoter tokom jednog obračunskog perioda ostvari promet u Pay Team veći od 8.000CV, on prelazi na Executive Level za taj obračunski period. Svaki Commission Value koji Promoter ostvari u svom Pay Team veći od 8.000 pretvara se u 1 Akciju (share) iz Executive Fonda u konkretnom obračunskom razdoblju. Executive Fond iznosi 4% od sume svih CV ostvarenih u cijelom 24BetterLife sustavu. Vrijednost 1 Akcije se dobiva dijeljenjem sume CV iz Executive Fond s ukupnim brojem dionica, za svaki obračunski period posebno.

Executive Bonus za svakog Promotera se dobije kao proizvod mnozenja vrijednosti 1 Akcije i broja Akcija koje je taj Promoter ostvario u obračunskom razdoblju:

Executive Bonus Promotera = Σ Akcija Promotera x Vrijednost Akcije *

* Vrijednost Akcije = 4% total CV: Akcija svih Promotera

ExtraExecutive bonus proistječe iz cilja da bude jedan od najstimulativnijih programa mrežnog marketinga.

Kako binarni sistem mrežnog marketinga karakterizira statistička raspodjela provizija, onda se u određenim obračunskim razdobljima može dogoditi da se predviđena vrijednost provizija za Managing Level u potpunosti ne isplati. U takvom slučaju 0,50 posto takvih ušteda se prenosi u poseban Fond koji služi za isplatu ExtraExecutive bonusa.

Svi Promotori kvalificirani na Executive Level dijele u jednakom iznosu sredstva iz ExstraExecutive Fonda, za svaki obračunski period pojedinačno.

Kvalifikacijom na Executive Level najmanje 4 puta u okviru jednog kvartala, Promoter stiče pravo da se pojavi kao predava  na zvaičnom seminaru, na poziv i u organizaciji Blu Vele.